شیشه عطر بهار

لب دیوار شکست و همه جا پر شد از بوی خدا

همه جا آیت اوست...

نوروزتان مبارک